Privatlivspolitik

1. Dataansvarlig

Reform-Gruppen ApS 
CVR-nr. 36919329
Storetorv 9
6200 Aabenraa 
E-mail: info@reform-Gruppen.dk
Kontaktperson: Johnny A. Paaskesen
Telefonnummer: 70267686

2. Formål

Personlige data behandles med henblik for formidling af boligkreditaftaler

3. Potientielle modtagere af dine data

Låneudbydere – Danske banker og sparekasser samt af finanstilsynet godkende ejendomskreditselskaber.

4. Tredjelande

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjeland udenfor EU

5. Sletning

Reform- Gruppen ApS sletter/returnerer personoplysninger efter de til enhver tid gældende regler.
 Sletning foregår delvist automatisk og manuelt.

6. Sikkerhedsforanstaltninger

Ved blandt andet design og databeskyttelse gennem standardindstillinger træffer reform-Gruppen ApS de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som måtte være nødvendige for at sikre, at personoplysningerne ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, offentliggøres, bliver brugt til andet end formålet, fortabes, ændres eller bliver misbrugt af uvedkommende mv. Til sikring af foranstående fortager vi følgende tekniske og organisatoriske foranstaltninger:
1. Reform-Gruppen ApS opbevarer alle personoplysninger på virksomhedens computer, som er beskyttet af en firewall og antivirussoftware samt låst inde, og som er beskyttet af koder. Alene reform-Gruppen ApS og dennes medarbejdere kender koderne.
2. Etablerer og vedligeholder log-in og adgangskodeprocedure til it-systemer, herunder servere, samt opsætter en firewall og antivirussoftware mv. til sikring af vedvarende fortrolighed, integritet og robusthed af it-systemerne.
3. Der anvendes personlige koder for at få adgang til pc’ere.
4. Sikrer at eventuelle papirformater mv. indeholdende personoplysninger behandles og opbevares efter samme regler som gældende for elektroniske formater samt sikkerhedsmakuleres og –destrueres.
5. Tilrettelægger tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af, at alene virksomheden og dennes medarbejdere med saglige formål har adgang til personoplysningerne, og at disse er bekendte og ajourførte med de etablerede sikkerhedsforanstaltninger og relevante regler for behandling af personoplysningerne.
6. Sikrer at de personer, der er autoriseret til at behandler personoplysningerne, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt lovbestemt tavshedspligt.
7. Sikrer procedurer til genoprettelse af tilgængeligheden af og adgang til personoplysningerne i tilfælde af en fysisk eller teknisk utilsigtet hændelse.
8. Etablerer en procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de i pkt. 1 til 7 foranstaltninger.

7. Databrud

Ved brud på persondatasikkerheden forstås et brud, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er behandlet. Ved alle brud vil der manuelt blive forsøgt begrænsning af skaden og genoprettelse hurtigst muligt. Såfremt et brud medfører en risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder – hvilket blandt andet omfatter risiko for diskrimination, identitetstyveri eller -svindel, økonomisk tab, skade på omdømme, tab af fortrolighed af data underlagt tavshedspligt eller enhver anden væsentlig økonomisk eller social ulempe for den registrerede – sker der anmeldelse til Datatilsynet uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72 timer efter, at man er blevet bekendt med bruddet. Ved risikovurderingen vil følgende momenter blive inddraget: – Typen af sikkerhedsbrud, herunder om der er sket tab af oplysninger, brud på fortroligheden eller en integritetskrænkelse – Oplysningernes art og omfang – Risikoen for at registrerede kan identificeres – Konsekvenser bruddet kan have for de registrerede – Hvorvidt bruddet omfatter særlige registrerede (f.eks. hvis der er tale om børn eller særligt udsatte) – Antallet af berørte fysiske personer 4 af 4 Anmeldelse vil blive foretaget af kontaktpersonen, jf. pkt. 1. Hvis et brud indebærer en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, vil de berørte registrerede uden unødig forsinkelse blive direkte underrettet om bruddet. Underretning vil ske via e-mail, brev, sms eller lignende. Hvis det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder, foretages der ikke anmeldelse til Datatilsynet eller den registrerede. Ved brud, der skal anmeldes, sker indberetning til myndighederne via Datatilsynets digitale indberetningsløsning på virk.dk. Uanset om et brud anmeldes eller ej, vil virksomheden i tilfælde af brud udarbejde en skriftlig redegørelse for bruddet, som minimum vil indeholde følgende punkter:  Dato og tidspunkt for bruddet – Hvad skete der i forbindelse med bruddet? – Hvad er årsagen til bruddet? – Hvilke (typer) personoplysninger er omfattet af bruddet? – Hvilke konsekvenser har bruddet for de berørte personer? – Hvilke afhjælpende foranstaltninger er truffet? – Hvorvidt der er sket anmeldelse til Datatilsynet eller ej? 

Cookiepolitik

1. Hvad er en cookie

En cookie er en txtfil der usynligt gemmes på din computer så det installerede system kan genkende. De gemmer ikke personfølsomme oplysninger og kan ikke indeholde farlige virus e.l.

2. Sletning

Du kan til enhver til slette cookies, ved du ikke hvordan kan du nemt søge dig til det, gennem din foretrukne søgemaskine.

3. Hvad bruger vi cookies til

Statistik og markedsføring.

4. Med hvilke tredjeparter bruge vi cookies

Facebook, Google